ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΦΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑ

Αγαπητοί Επιστημονικοί Υπεύθυνοι καλημέρα.

Σας επισυνάπτουμε το ΦΕΚ (Αριθμ. 75028/Ζ1, σελ. 40646), που εκδόθηκε στις 19/7/2021, σύμφωνα με το οποίο:

2. Εάν η πρακτική άσκηση φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. είχε αρχίσει πριν τις 7.11.2020 και η διεξαγωγή αυτής ανεστάλη σύμφωνα με την παρ. 1, εφόσον ο υπολειπόμενος χρόνος ολοκλήρωσής της είναι:

i) μικρότερος ή ίσος του 30% της προβλεπόμενης από το ισχύον πρόγραμμα σπουδών συνολικής χρονικής διάρκειας, θεωρείται ότι έχει περαιωθεί έως 05-04-2021 και πιστοποιείται μέσω αποφάσεων αρμοδίων συλλογικών οργάνων.

ii) μικρότερος ή ίσος του 25% της συνολικής χρονικής διάρκειας που προβλέπεται στο ισχύον πρόγραμμα σπουδών, δύναται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του οικείου Τμήματος να θεωρηθεί περαιωθείσα».

Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους.