ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΠΑΝΕΚ

Αξιότιμοι κ. Καθηγητές,

σας προωθούμε επιστολή της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», με την
οποία υπενθυμίζονται οι κύριες υποχρεώσεις και η σημασία στην τήρηση των
κανόνων πληροφόρησης, επικοινωνίας και προβολής των συγχρηματοδοτούμενων
έργων από τους δικαιούχους του ΕΠΑνΕΚ.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας, ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των έργων
ΕΠΑνΕΚ, καθώς η μη τήρηση των υποχρεώσεων και η μη εφαρμογή των μέτρων
πληροφόρησης και επικοινωνίας όπως ορίζονται στον Κανονισμό 1303/2013 και
στον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014, μπορεί να επιφέρει κατ' αποκοπή
διόρθωση επί του συνόλου των δαπανών του έργου.

Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν οριστεί από τον Νοέμβριο
2017 η υπογράφουσα και η κα Σαλαμέτη Δέσποινα (υπάλληλοι ΕΛΚΕ) ως υπεύθυνοι
επικοινωνίας για θέματα Πληροφόρησης, Επικοινωνίας και Προβολής των πράξεων
που υλοποιεί ο Φορέας μας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες.

Από την Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μαρία Κούτρα

Τμήμα Επικοινωνίας, Προβολής & Ποιότητας Υπηρεσιών

Κτίριο ΤΥΠΑ-ΕΛΚΕ, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Γραφείο 11

www.elke.uoa.gr

Τηλ. 210 727 5964

Φαξ. 210 727 5010